اساسنامه صندوق قرض الحسنه عاشورائیان

اساسنامه صندوق قرض الحسنه عاشورائیان در تاریخ 12 تیر 1399 به تصویب هیات موسس صندوق رسید.

ماده ۱: هدف از تشکیل صندوق:
این صندوق در راستای فراهم کردن سنت زیبای قرض الحسنه و با هدف اصلی ایجاد نهاد مردم یار و مردم دار و بسیج و مدیریت منابع مالی قابل دسترس صندوق به منظور ایجاد اشتغال و ارتقای معیشت، افزایش سطح دانش و مهارت در مراحل زندگی اعضای صندوق تشکیل شده است.

ماده ۲: عضویت و لغو عضویت در صندوق:
– عضو صندوق با تکمیل کاربرگ درخواست عضویت و پذیرفتن شیوه نامه صندوق و امضای آن می توانند عضو این صندوق شود.
– هر عضو متعهد می شود بر اساس وضعیت مالی خود حداقل یک سهم خریداری نموده و تا انتهای هر ماه نسبت به واریز مبلغ پس انداز خود به ارزش ریالی سهم خریداری شده اقدام نماید که مبلغ پرداختی هر عضو در حساب پس انداز وی ثبت می گردد.
– هر عضو در صورتی که وام دریافت نکرده باشد در هر زمان که مایل باشد می تواند حساب پس انداز خود را ببندد ولی بایستی یک ماه قبل به صورت کتبی به صندوق اعلام نماید تا با او تسویه حساب شود و در صورت دریافت وام و یا ضمانت، هر عضو تا یک سال پس از اتمام اقساط خود و یا اشخاص دیگر وام گیرنده که این عضو ضامن آن بوده، نمی تواند پس انداز خود را دریافت نماید.

ماده ۳: مدیریت منابع صندوق:
– منابع مالی صندوق شامل پس انداز عضوها، درآمد حاصل از فعالیت ها و خدمات، جذب اعتبارات دولتی، کمک های اهدایی و وام و… می باشد.
– صندوق موظف است افراد متقاضی وام از منابع بانک ها را متناسب با نوع وام دریافتی (قرض الحسنه، جعاله، مضاربه و …) برای کاربری توجیه نماید و اعضای صندوق با توجه به منع شرعی کاربری در غیر موضوع متعهد شوند تا وام را در راستای موضوع مربوطه استفاده نمایند.
– صندوق موظف است منابع مالی دریافتی از خیرین را در راستای نیت خیرین استفاده نماید و در زمان دریافت منابع مالی از خیرین باید مشخص شود در صورت انحلال صندوق آن منبع مالی را برای چه امور عام المنفعه ای می توانند استفاده نمایند.
– درآمدهای حاصل از قراردادهای صندوق با هر سازمان دولتی یا خصوصی علاوه بر تامین هزینه های جاری صندوق، برای امور عام المنفعه اعضای صندوق هزینه خواهد شد و یا به عنوان منابع پشتیبانی برای پرداخت وام در حساب صندوق استفاده می شود.
– در صورت دریافت وام (قرض الحسنه – جعاله – مضاربه و…) توسط صندوق از بانک ها حساب وام در سرفصل حسابداری جداگانه ای ثبت می گردد.
– ۲۰ درصد از مجموع پس انداز ماهیانه صندوق همواره در حساب بانکی به عنوان ذخیره باقی می ماند.

ماده ۴- شرایط پرداخت وام:
– وام صندوق برای ایجاد معیشت های جایگزین و فعالیت های اقتصادی و اشتغال زا و درآمد سازگار با محیط زیست پرداخت می شود.
– حداکثر میزان وام پرداختی به هر عضو با تصمیم هیات امنای صندوق بین ۳ الی حداکثر ۱۰ (و بنا به تشخیص در موارد خاص تا ۲۰) برابر میزان پس انداز فرد می باشد.
– شخص وام گیرنده از ماه بعد قسط مربوط به وام خود را بر اساس تصمیم هیات امنای صندوق به صورت جداگانه پرداخت خواهد کرد.
– هر عضو با ارائه یک طرح درآمدزایی به صندوق، حداقل پس از ۵ ماه پس انداز می تواند برای ماه ششم تقاضای وام نماید و در نوبت قرار گیرد.
– صندوق می تواند براساس طرح های دریافتی و سهمیه های خود، عضو را به بانک ها و سازمان های حمایتی مربوطه جهت اخذ وام معرفی نماید.
– اولویت پرداخت وام به ترتیب با اعضایی است که – نظم در پرداخت پس انداز ماهانه – مشکلات نظیر بیماری، آتش سوزی و … – هزینه ازدواج و خرید جهیزیه و زایمان – سرپرستان افراد ضعیف از نظر اقتصادی و سرپرستان خانواده – فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی – طرح های اقتصادی با قابلیت اجرایی – مدت زمان بازپرداخت وام.
– پرداخت وام به تشخیص هیات امنای صندوق، اعتبار صندوق و بنا بر درخواست اعضای صندوق و به صورت اولویت بندی خواهد بود.
– افراد تا تسویه وام دریافتی نمی توانند متقاضی وام دیگری باشند جز این که نسبت به خرید سهم جدید اقدام نمایند.

ماده ۵- نحوه باز پرداخت وام:
– مدت بازپرداخت، میزان اقساط وام متناسب با مبلغ وام توسط هیات امنای صندوق تعیین می شود. بر اساس نوع طرح پیشنهادی با تشخیص هیات امنای صندوق و توافق وام گیرنده به صورت قسطی و یا یکجا می باشد و به ازای معرفی هر عضو جدید به عنوان امتیاز یک قسط به اقساط وام گیرنده اضافه می شود.
– برای پرداخت هزینه های جاری، حسابداری و خودگردانی صندوق، حداکثر ۱% مبلغ وام به عنوان کارمزد به ازای هر یک سال اقساط و به صورت یک جا و در زمان پرداخت وام از وام گیرنده دریافت می شود.
– در صورت تمایل هر وام گیرنده مبلغی به دلخواه (حداقل ۱% مبلغ وام) جهت صرف در امور خیریه به صندوق پرداخت نماید و به ازای هر ۱% مبلغ بیشتر جهت کمک به امور خیریه یک قسط به اقساط بازپرداختی آن به عنوان امتیاز اضافه می شود.
– جهت حفظ منابع صندوق، هر وام گیرنده به اندازه دو برابر وام دریافتی یک فقره چک یا سفته به صندوق ارائه خواهد کرد و دو نفر از اعضای صندوق ضمانت وام دریافتی را برعهده خواهد گرفت. در ضمن یک عضو صندوق حداکثر برای دو نفر می تواند ضمانت نماید.
– تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط بیش از ده روز تخلف قرض گیرنده از شرایط قرارداد، موجب حال شدن دین می گردد و صندوق حق دارد کلیه بدهی قرض گیرنده بابت این قرض را ابتدا از پس اندازهای وام گیرنده و ضامن ها نسبت به وصول اقساط وام برداشت نموده و در غیر این صورت از طریق تضامین و اسناد تجاری موجود در پرونده و از طریق مراجع قضایی استیفاء نماید و قرض گیرنده حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

ماده ۶- ساختار مدیریتی صندوق:
– هیات امنای صندوق متشکل از ۵ نفر بوده (۳ نفر هیات اجرایی و ۲ نفر بازرس) که با حکم رسمی توسط رییس سازمان انتخاب شده اند و کار اجرایی صندوق بر عهده آنان خواهد بود.
– هیات امنای صندوق از بین خود یک نفر را به عنوان رییس صندوق، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه دار (هیات اجرایی) انتخاب می کنند که به عنوان دارندگان حق امضای صندوق شناخته می شوند و ۲ نفر دیگر به عنوان بازرس فعالیت خواهند نمود که حق نظارت بر عملکرد اعضای هیات اجرایی صندوق و نمایندگان تعیینی از طرف آن ها را خواهد داشت و موظند گزارش خود را به صورت کتبی به سایذ اعضای صندوق ارائه داده و در سوابق صندوق ثبت و ضبط نمایند.
– جلسات هیات امنای صندوق حداقل به صورت ماهانه و یا موردی برگزار و مصوبات آن صورت جلسه می شود.
– صندوق بسته به نیاز خود می تواند نسبت به افتتاح حساب در هر بانکی اقدام نماید که توسط هیات اجرایی صندوق به عنوان صاحبان حساب مدیریت شده و برداشت از حساب بانکی پس از تایید و صدور برگ دستور پرداخت توسط هیات امنای صندوق با امضای حداقل ۳ نفر صورت می گیرد.
– کلیه واریزی های اعضای صندوق باید به شماره حساب معرفی شده توسط هیات اجرایی صندوق انجام شده تا به نام همان عضو پس انداز و منظور گردد.
– صاحبان حساب مانند سایر اعضای صندوق فقط به میزانی که پس انداز نموده اند ذی نفع هستند و از مابقی منابع صندوق هیچ گونه حقی ندارند.
– اعضای صندوق به هیات امنای صندوق اختیار تصمیم گیری در امور صندوق و اجرای آن ها را تفویض می نمایند و در صورت فوت یا حجر هر یک از اعضای هیات امنای صندوق حسب مورد ورثه یا سرپرست قانونی قائم مقام حقوق و تعهدات وی خواهد بود.
– در صورت بروز هرگونه تخلف مالی توسط هر یک از اعضای صندوق، علاوه بر الزام به جبران کلیه خسارات وارده، قابل تعقیب کیفری به اتهام خیانت در امانت یا سایر جرائم مرتبط خواهند بود.
– بانک از روابط حقوقی هیات امنای صندوق با اعضای صندوق بی اطلاع است و بانک در این خصوص هیچ مسئولیتی ندارد و پاسخگویی و کلیه مسئولیت های قانونی حاکم بر این رابطه متوجه هیات امنای صندوق می باشد.
– صاحبان حساب تعهد می نمایند که نسبت به این حساب و وجوه آن امین بوده و در صورت هرگونه تعدی یا تفریط یا سواستفاده از اختیارات از طرف صندوق، به اتهام خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری هستند و می بایست کلیه خسارات بوجود آمده را در حق صندوق نیز جبران نمایند و هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص متوجه بانک نخواهد بود و در صورتی که موجودی حساب به دلیل روابط حقوقی آن ها با اشخاص ثالث یا به موجب دستور مراجع قانونی توقیف یا بازداشت شود، مراتب عدم تعلق موجودی مذکور را به مراجع توقیف کننده اعلام نمایند در غیر این صورت بانک عدم تعلق را اعلام خواهد کرد و صاحبان حساب هرگونه ادعا در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نمایند.
– شیوه نامه با پیشنهاد هیات امنای صندوق قابل تغییر بوده که باید پس از تصویب و تایید نهایی به اعضای صندوق اطلاع رسانی شود.
– این شیوه نامه در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۷ اصلاح و به تصویب هیات امنای صندوق رسیده است و تا تصویب شیوه نامه بعدی معتبر می باشد.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on print

لینک کوتاه خبر:

http://ashouraeiyan.ir/?p=8707

اخبار مرتبط:

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

تصویر روز:

پیشنهادی: